Опубликован 2022-06-12

UMUMIY O’RTA TA’LIM MAKTABLARIDA O’QUVCHILARNING MANTIQIY TAFAKKURINI SHAKILLANTIRISH USULLARI VA UNING AHAMIYATI

Аннотация


Ushbu tezisda umumiy o’rta ta’lim maktablarida  o’quvchilarning mantiqiy tafakkurini shakillantirish usullari  va uning ahamiyati haqida so’z borgan.

Как цитировать


Bozorboyeva, M. (2022). UMUMIY O’RTA TA’LIM MAKTABLARIDA O’QUVCHILARNING MANTIQIY TAFAKKURINI SHAKILLANTIRISH USULLARI VA UNING AHAMIYATI. Журнал математики и информатики, 2(3). извлечено от https://fll.jspi.uz/index.php/matinfo/article/view/6161

Библиографические ссылки


Pedagoglarda kreativlik sifatlarini rivojlantirish va undan foydalanishning samarali yo’llari.M Qazibekov, M Bayzaqov, Журнал математики и информатики, 2022

Sulaymonov, F., & Bayzaqov, M. (2021). MATEMATIK MANTIQ ELEMENTLARINI ERTA O’RGATISH VA UNING AHAMIYATI. Журнал математики и информатики, 1(2).

Mamatov, J., Bayzaqov, M., & Rahimova, S. (2021). BERNULI VA PUSSON TAQSIMOTLARI. Журнал математики и информатики, 1(4).

Pedagoglarda kreativlik sifatlarini rivojlantirish va undan foydalanishning samarali yo’llari.M Qazibekov, M Bayzaqov, Журнал математики и информатики, 2022

Qazibekov, M., & Xasanov , J. (2021). TRIGONOMETRIK TENGLAMA VA TENGSIZLIKLARNI O’QITISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI. Журнал математики и информатики, 1(2). извлечено от https://matinfo.jspi.uz/index.php/matinfo/article/view/1269

Qazibekov, M. (2021). PEDAGOGIKADA KICHIK GURUHLARDA ISHLASHNING NAZARIY ASOSLARI. Журнал математики и информатики, 1(3).

Алламуродова, Н. Т., Каххоров, М., & Козибеков, М. (2015). Использование ИКТ при изучении математики. Молодой ученый, (5), 6-8.

GEOMETRIYANING ALGEBRAIK TENGLAMALARNI YECHISHGA BAZI TATBIQLARI. D Xoljigitov - Журнал математики и информатики, 2021

Dilmurod Xoljigitov, GEOMETRIYANING ALGEBRAIK TENGLAMALARNI YECHISHGA BAZI TATBIQLARI. , Журнал математики и информатики: Том 1 № 3 (2021): MATEMATIKA VA INFORMATIKA

Isayev, N., & Mamatov, J. (2021). IZOTROP MUHIT UCHUN TERMOELASTIKLIK MASALALARINING UMUMIY TENGLAMALARI SISTEMASINI TAHLIL QILISH. Журнал математики и информатики, 1(3).

Indiaminov, R., Butaev, R., Isayev, N., Ismayilov, K., Yuldoshev, B., & Numonov, A. (2020, June). Nonlinear integro-differential equations of bending of physically nonlinear viscoelastic plates. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 869, No. 5, p. 052048). IOP Publishing.

TAILANOV, N., BUTAEV, R., & ISAYEV, N. THE DYNAMICS OF VORTEX OSCILLATION IN A SUPERCONDUCTOR.

Butayev, R., Tailanov, N., & Isayev, N. (2020). THE DYNAMICS OF VORTEX OSCILLATION IN A SUPERCONDUCTOR. Журнал математики и информатики, (1).

TENGLAMALARNI YECHISHDAGI XATOLAR.N Isayev, N Toshmurotova - Журнал математики и информатики, 2022.

FUNKSIYALARNI TEKSHIRISHDAGI XATOLAR.N Isayev, N Toshmurotova - Журнал математики и информатики, 2022.

MAKTAB OQUVCHILARIGA QIZIQARLI MASALALARNI TENGLAMALAR TUZIB YECHISHNI O’RGATISH METODIKASI.N Isayev, S Usarov - Журнал математики и информатики, 2021

IKKI KARRALI FURE QATORLARINING DOIRAVIY QISMIY YIG’INDISI UCHUN UMUMLASHGAN LOKALIZATSIYA MASALASI N Xolboyev - Журнал математики и информатики, 2022 Все версии статьи (14)

ЧЕКЛИ СТЕРЖЕНДА ИССИҚЛИК ОҚИМИНИ БОШҚАРИШ M Qahhorov, X Nurjon - Журнал математики и информатики, 2022 Все версии статьи (18)

Maktab matematika darslarida mantiqiy masalalarni o 'qitish metodikasi. А Ходжаев, М Байзаков, Н Холбоев - Общество и инновации, 2022 - inscience.uz

Авторы


Mohiniso Bozorboyeva

Jizzakh State Pedagogic Institute

Ключевые слова:

mantiq, mаtеmаtikа, yashirin infоrmаtsiya, mаsаlа, mantiqiy masala

Выпуск


Раздел: Articles

Powered by I-Edu Group